Nyhedsbrev afsendt

Siden er opdateret 12. 12. 2009

Dette asp-script forudsætter, at dit webhotel foruden asp også understøtter funktionen JMail. Her er den asp-kode, der sender nyhedsbrevet ud:

<%Dim afsender_mail, afsender_navn, mailserver, subject, body, priority, modtager_liste

afsender_mail = Trim(Request.Form("afsender_mail"))
afsender_navn = Trim(Request.Form("afsender_navn"))
mailserver = Trim(Request.Form("mailserver"))
subject = Trim(Request.Form("subject"))
headline = Trim(Request.Form("headline"))
body = Trim(Request.Form("body"))
signatur = Trim(Request.Form("signatur"))
priority = Request.Form("priority")
modtager_liste = Trim(Request.Form("modtager_liste"))
Response.Cookies("Nyhedsbrev")("afsender_mail") = afsender_mail
Response.Cookies("Nyhedsbrev")("afsender_navn") = afsender_navn
Response.Cookies("Nyhedsbrev")("mailserver") = mailserver
Response.Cookies("Nyhedsbrev")("subject") = subject
Response.Cookies("Nyhedsbrev")("headline") = headline
Response.Cookies("Nyhedsbrev")("modtager_liste") = modtager_liste
Response.Cookies("Nyhedsbrev").Expires = Date+365

Set mail = Server.CreateObject("JMail.SMTPMail") 'Opretter objekt af JMail-komponent
With mail
.ServerAddress = mailserver
.Sender = afsender_mail
.SenderName = afsender_navn
.Subject = subject
.Body = headline & vbNewLine & " " & vbNewLine & body & vbNewline & " " & vbNewLine & signatur
.Priority = priority

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DSN = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
DSN = DSN & "DBQ=" & Server.MapPath ("database.mdb")
Conn.Open DSN
Set rs = Conn.Execute("SELECT email FROM nyhedsbrev")
If Not rs.EOF Then
Do While Not rs.EOF
.AddRecipient(rs("email"))
echo $"Sender e-mail til: " & rs("email") & "<br />"
rs.MoveNext
Loop
For i = 1 to intCount 'Afbryder for hver 20. for ikke at misse hver 22.
If Not JMail.Execute Then
Response.Write("ERROR MESSAGE: " & JMail.ErrorMessage & "<br />" & vbCrLf)
Response.Write("ERROR SOURCE: " & JMail.ErrorSource & "<br />" & vbCrLf)
Response.Write("LOG: <pre>" & JMail.Log & "</pre>" & vbCrLf)
End If
If CInt(i/20) = i/20 Then JMail.Close
Next 'Slut på afbrudelse for hver 20.
Else
Response.Redirect("mail_write.asp")
End If
Conn.Close
Set Conn = Nothing
If modtager_liste <> "" Then
.HideRecipients = modtager_liste
End If
.Execute() 'Sender e-mails
mail.Close()
End With
Set mail = Nothing
echo $"<p>Færdig! - Nyhedsbrev sendt</p>"
%>

^ Tilbage til sidens top

Valid XHTML og CSS / Copyright © Hjemmesideskolen november 2004
Hjemmesideskolen
Du er her: Forsiden - scripts - nyhedsbrev - Nyhedsbrev afsendt
Brugere lige nu: 1
Home Mail